β:CageFS和LVE-Util更新

CAGEFS-β

新更新的CAGEFS和LVE-ULTS包现在可以从我们的更新 - 测试存储库下载。

更改兴

CAGEFS-7.1.8-1

LVE-Utils-4.2.28-1

  • LU-1893:CLDIAG - 删除不需要的测试用户

更新命令

yum update cagefs lve-utils --enablerepo=cloudlinux-updates-testing

β:CageFS和LVE-Util更新

CAGEFS-β

新更新的CAGEFS和LVE-ULTS包现在可以从我们的更新 - 测试存储库下载。

更改兴

CAGEFS-7.1.8-1

LVE-Utils-4.2.28-1

  • LU-1893:CLDIAG - 删除不需要的测试用户

更新命令

yum update cagefs lve-utils --enablerepo=cloudlinux-updates-testing

订阅CloudLinux时事通讯