Alt-node.js已计划逐步推出

 

alt-nodejs.

已计划新更新的Alt-node.js软件包已从我们的生产存储库中逐渐推出。

卷展槽: 5

推出: 1%

eta 100%卷展栏: 7月30日

更改兴

Alt-nodejs12-nodejs-12.18.3-2
  • 更新到版本12.18.3
Alt-nodejs10-nodejs-10.22.0-1
  • 更新到版本10.22.0

更新命令

yum groupupdate alt-nodejs

立即更新(通过绕道)

yum groupupdate alt-nodejs --enablerepo=cloudlinux-rollout-5-bypass

Alt-node.js已计划逐步推出

 

alt-nodejs.

已计划新更新的Alt-node.js软件包已从我们的生产存储库中逐渐推出。

卷展槽: 5

推出: 1%

eta 100%卷展栏: 7月30日

更改兴

Alt-nodejs12-nodejs-12.18.3-2
  • 更新到版本12.18.3
Alt-nodejs10-nodejs-10.22.0-1
  • 更新到版本10.22.0

更新命令

yum groupupdate alt-nodejs

立即更新(通过绕道)

yum groupupdate alt-nodejs --enablerepo=cloudlinux-rollout-5-bypass

订阅CloudLinux时事通讯